Regulamin konkursu fotograficznego

1. Organizatorem konkursu jest marka Heartbeat Clothing.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło „The Art Of Movement”.

3. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z hasłem konkursu lub będą łamały ogólno przyjęte zasady dobrego smaku.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać na adres email: photo@heartbeat-clothing.com. W wiadomości należy podać:
– swoje imię i nazwisko
– tytuł i opis zdjęcia

6. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach minimum 1024×768 pikseli i maksymalnym rozmiarze nie przekraczających 1MB.

7. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.

8. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji:
– publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów;
– publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora;
– publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych oraz mediach społecznościowych w celu promocji konkursu.

9. Zdjęcia można nadsyłać od 18.01.2016 do 7.02.2016 r. do godziny 23:59.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Jury konkursu wyłoni 5 najlepszych fotografii, które zostaną opublikowane na profilu marki Heartbeat na portalu Facebooku. Następnie użytkownicy będą mieli 7 dni na głosowanie na Facebooku. Zdjęcie które zbierze najwięcej głosów („lajków”) wygrywa konkurs. Dokładne terminy głosowania zostaną ogłoszone po zakończeniu naboru zdjęć.

11. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury i terminie głosowania.

12. Organizator nagrodzi Autorów pięciu najlepszych zdjęć wybranych przez Jury konkursu oraz Autora najlepszej fotografii wybranej z finałowej piątki. Autor zwycięskiej fotografii otrzyma bon o wartości 400zł do wykorzystania w sklepie www.heartbeat-clothing.com, a pozostali finaliści otrzymają bony o wartości 100zł do wykorzystania w sklepie www.heartbeat-clothing.com.

13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

14. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

17. Skład Jury: Adam Kokot, Maciej Gajewski, Anna Pipińska.

18. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

19. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora oraz Jury konkursu.

20. Wszelkie reklamacje będą przyjmowane i rozpatrywane w terminie do 2 dni po dniu ogłoszeniu wyników konkursu. Reklamacje należy składać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: hb@heartbeat-clothing.com.